Директор школи

Ляшенко Наталя Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Пошук
Банери

 

Поточна діяльність | Звіти директора школи | Звіт директора школи за 2014/2015 н.р.
Звіт директора школи за 2014/2015 н.р.

Звіт директора школи Н.М. Ляшенко за 2014/2015 н.р.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про загальну середню освіту», закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження нового Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,  «Державного стандарту базової і повної середньої освіти»,та інших законодавчих та нормативно-правових документів з  виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Структура освіти на кожному рівні і навчальних планах побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.

На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, ввідкритістю навчального процесу.

У вересні 2015 року школа починає свій 73 навчальний рік.

У 2014/2015 навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною педагогічною темою «Формування професійної мобільності педагогічних працівників школи в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

 в 2014/2015 н.р.»

Складовими частинами цієї теми були:

В управлінні:

-         оптиматизація методичної роботи школи;

-         створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;

-         підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

-         сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

-         створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

-         розробка ефективної моделі науково-дослідницьких робіт вчителів та учнів.

У навчанні:

-         реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у

 

-          зв’язку із запровадженням нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

-         посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;

-         управління результатами та якістю навчання;

-         удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

-         розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

У вихованні:

-         розвиток системи позашкільної освіти;

-         виховання потреби здорового способу життя;

-         педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

-         оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

-         управління процесом соціалізації учнів;

-         розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;

-         соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

-         розвиток елементів державно-громадського управління;

-         орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

-         оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень,негативних проявів у молодіжному середовищі;

-         активізація правового виховання;

-         розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

Психолого-педагогічні задачі:

-         забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

-         психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

-         оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

-         психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

У 2014/2015 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків,

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаціно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутришкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

На початок 2014/2015 року у школі навчалось– 55 учнів.

Укомплектовано 9 класів, середня наповнюваність класів – 7 учнів.

Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня - 5 класів,

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами: із 5 вибулих учнів 3 переїхали в інші райони  міста та 2 учні за межі України.

Основними заходами з збереженням контингенту учнів у 2014/2015 навчальному році були:

§         організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

§         контроль відвідування учнями навчальних занять.

В минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х класів;

- випущено із школи ІІ ступеня – 2 учні;

Учні, які нагороджені Похвальним листом за підсумками

2014/2015 навчального року

1. Капля Валерія Сергіївна

2. Китаєв Микита Євгенійович

3. Коваль Анастасія Олександрівна

4. Лобас Артем Вадимович 

5. Ляшенко Данила Олександрович

6. Пономаренко Дарія Валентинівна

7. Семенов Ілля Андрійович

8. Болдир Дмитро Андрійович 

9. Юдаєва Карина Сергіївна 17

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

 

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у навчальний процес форм і методів роботи з учнями в школі проводиться діагностика та моніторинг результативності навчання учнів. Основна увага приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, підсумків державної підсумкової атестації, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах.

Під час здійснення внутришкільного контролю за формуванням навчальних умінь учнів використовуються якісні та кількісні характеристики навчального процесу, що узагальнюються в таблицях. Використовуються також графіки та діаграми, які відображають динаміку результатів і мають важливе значення для розуміння та оперативного врахування змін – стабілізації або зниження результативності навчальної роботи в закладі. Ці наробки дають можливість удосконалити внутришкільну систему моніторингу результативності навчально-виховного процесу.

За 2014/2015 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання та вимогам сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень навчальних досягнень. Всі учні 5-8-х класів переведені до наступного класу. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

Збільшився  відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому і достатньому рівнях з 41% на кінець 2013/2014 н.р. до 51,4% на кінець 2014/2015 навчального року.

Станом на 30 травня 2015 р. в початковій школі навчалося 34 учня,

 всі атестовані.

На середньому рівні навчальних досягнень закінчили    22%,

на достатньому рівні – 55%, на високому рівні - 23 %.

Всі учні 1-4-х класів переведені до наступного класу, 9 учнів 3-4-х класів нагороджені Похвальним листом.

З метою перевірки якості набуття знань, вмінь, навичок і  компетенцій учнів, повноти виконання навчальних програм щорічно вивчається стан викладання навчальних предметів, перевіряються навички читання учнів 1-4-х класів та проводяться річні контрольні роботи  за текстами адміністрації.

Відповідно до перспективного графіку фронтального адміністративного контролю  стану викладання навчальних предметів на 2012-2017 рр., річного плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік, з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів з математики і успішного засвоєння  учнями системи математичних знань, умінь і навичок були проведені підсумкові контрольні роботи у 2-3-х класах.

Контрольні роботи писало 20 учнів 2-3х класів. Якість навчання з математики  за результатами складає 2-гі класи – 85%, 3-ті класи – 77%. Вчителі 2-3-х класів проаналізували результати контрольних робіт та визначили типові помилки за класами.

Відповідно до річного плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік у  травні місяці була проведена перевірка рівня навчальних досягнень у мовленнєвій діяльності та читацьких компетенцій учнів 2-4-х класів.

Мета перевірки: перевірити наявність базових знань з читання, формування мовленнєвої діяльності, техніку читання  та формування навички читання учнів 2-4-х класів.

Перевірка навичок читання здійснювалася індивідуально, відповідно до норм початкової школи, вікових особливостей дітей. Техніка читання в учнів 2-4-х класів перевірялась за такими критеріями: розуміння прочитаного, спосіб, правильність, темп та виразність читання. Для учнів 4-го класу згідно «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»,  для учнів 2-3х класів згідно «Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів», додаток до листа МОН України від 28 січня 2014

№ 1/9-74.

Рівень навчальних досягнень у мовленнєвій діяльності та читацьких компетенцій учнів 2-4-х класів за 2013/2014 навчальний рік

                       

Якість сформованості навички читання вголос складає  87 % .                      

Вчителям початкових класів рекомендовано поліпшити індивідуальну роботу з учнями, які мають низький темп читання, розвивати їх артикуляційний апарат, включати в уроки читання вправи з настановою на безпомилкове читання, відпрацьовувати в учнів навички самостійної роботи з текстом, розробити дієві  підходи  до  підвищення  читацької  та  мовленнєвої  культури  учнів  початкових  класів.

За результатами річного оцінювання учнів 5-9-х класів, які отримали бали початкового рівня, немає.

За результатами навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг навчальних предметів за середнім балом, згідно якому найвищі навчальні досягнення учні виявили з предметів художньо-естетичного циклу (художня культура, музичне мистецтво,  образотворче мистецтво), фізичної культури, фізики, основ здоров’я. Найнижчі навчальні досягнення з предметів природничо-математичного циклу, а саме з хімії, трудового навчання.

 

Тому вчителям природничо-математичних дисциплін необхідно розроботи систему дієвих заходів щодо підвищення рівня зацікавленості учнів до вивчення вищезазначених предметів у 2015/2016 н.р.

Рівень навчальних досягень з інформатики учнів 5-х, 6-х, 9-х класах у 2014/2015 н.р.

 

Рівень навчальних досягень з української літератури

 учнів 5-9-х класів у 2014/2015 н.р.

 

Рівень навчальних досягень з світової літератури

 учнів 5-9-х класів у 2014/2015 н.р.

Рівень навчальних досягень з іноземної мови (англійської)

 учнів 5-9-х класів у 2014/2015 н.р.

 

 

 

Рівень навчальних досягеньз математики

 учнів 5-9-х класів у 2014/2015 н.р.

 

 

 

 

Рівень навчальних досягеньз біології

 учнів 5-9-х класів у 2014/2015 н.р.

 

 

Рівень навчальних досягеньз української мови

 учнів 5-9-х класів у 2014/2015 н.р.

 

Було також проведено аналіз навчальних досягнень учнів за рівнями, який показав, що близько 50% учнів 5-9-х класів навчаються на середньому рівні, що говорить про недостатню мотивацію учнів до навчання. Тому керівникам ШМО та вчителям-предметникам необхідно розробити систему роботи щодо підвищення ефективності навчальної діяльності учнів та педагогічної діяльності вчителів. Адміністрації взяти під особистий контроль дане питання.

Аналіз результатів навчальних досягнень учнів за минулий рік свідчить про необхідність продовження роботи щодо створення та впровадження системи міжпредметних зв’язків. Аналіз використання вчителями школи міжпредметних зв’язків на уроках виявив наступне: більшість вчителів застосовують міжпредметні зв’язки під час пояснення нового матеріалу та його повторення нерегулярно, час від часу, тому система використання міжпредметних зв’язків ще потребує вдосконалення.

Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні передбачає співробітництво вчителя з вчителями інших предметів, відвідування відкритих уроків, сумісного планування уроків.

Отже, для підвищення якості освіти, активізації методів навчання, забезпечення системності знань учнів, формування наукового світогляду учнів у 2015/2016 навчальному році шкільним методичним об’єднанням, необхідно продовжити роботу в цьому напрямі, розробити заходи, направлені на удосконалення міжпредметних зв’язків, активізувати міждисциплінарну роботу, включити окремим розділом в плани роботи ШМО.

 

 

На кінець навчального року в школі було 2 класи, в яких проводилась ДПА.

Результати ДПА в 4-х класах у 2014/2015 н.р.

Навчальний предмет

Кількість учнів 4 класів

Складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

 

П

С

Д

В

1

Українська мова

7

7

0

2

3

2

2

Українська мова (читання)

7

7

0

2

3

2

3

Математика

7

7

0

2

3

2

4

Предмети суспільно-природничого напряму (за результатами річного оцінювання)

-   Громадянська освіта

-   Природознавство

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

2

2

5

Російська мова

7

-

0

2

3

2

 

Результати  ДПА у 9-А класі у 2014/2015 н.р.

Кількість учнів

Кількість учнів,

які звільнені від проходження ДПА:

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

Середній бал по предмету

за результатами ДПА

ПІБ вчителя

Кваліфікаційна категорія вчитля

за станом здоров’я

з інших поважних причин

П

С

Д

В

Українська мова

2

0

0

0

1/50%

1/50%

0

7

Бойко В.М.

Перша

 

Математика (алгебра та геометрія)

2

0

0

0

1/50%

1/50%

0

6

Голубнича Л.А.

Вища

Географія

2

0

0

0

0

2/100%

0

9

Кочергіна Т.В.

Вища

                     

 

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2015/2016 навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки учнів до ДПА, проведено анкетування учнів, батьків, обговорення питань профілізації на нарадах. Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що учні 9-го класу мають інтерес до вивчення математики, інформатики, англійської мови, правознавства, що було враховано при складанні навчального плану, розподілу годин варіативної складової, курсів за вибором, індивідуальних занять.

У 2014/2015 навчальному році складовими системи внутрішньошкільного контролю були:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Проводилось відстеження знань і умінь учнів 3, 4, 6-х класів з математики, української мови, англійської мови на підставі контрольних робіт за текстами адміністрації школи. Результати знайшли відображення в наказах по школі.

Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома шляхами:

1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, згідно річного плану роботи школи. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2014/2015 н.р.

2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках з предметів: українська мова, література/світова література, математика, біологія.

3. Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, виявлення потенційних можливостей колективу у вересні 2014 р. вивчались колективи 1,  5-го класів.  За результатами проведено педконсиліум.

У 2015/2016 н.р. адміністрації закладу необхідно здійснити персональний контроль роботи вчителів, які мають низький рівень навчальних досягнень учнів з предметів.

Протягом навчального року адміністрацією школи вивчався стан викладання предметів:

-         початкова школа: українська мова, математика, фізична культура;

-         школа ІІ ступеня: українська мова, література/світова література, математика, біологія, іноземна мова, інформатика.

Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, перевірено навчальну документацію. За результатами перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації вчителям-предметникам щодо удосконалення своєї педагогічної діяльності.

Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у вчителів, що викладають перевірені предмети, є вмотивована потреба щодо удосконалення навчально-виховного процесу, застосування нових педагогічних технологій, підвищення результативності навчання.

Навчальні програми за 2014/2015 навчальний рік виконані. Адміністративною експертизою встановлено, що в основному кількість проведених уроків відповідає запланованим. Кількість лабораторних і практичних робіт з біології, географії, хімії, фізики відповідає нормативним вимогам.

Окрема увага в ході перевірок була приділена організації своєчасній та якісній перевірці учнівських зошитів. Загально відомо, що для забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо перевірки і ведення учнівських зошитів. Зошит відображає не лише знання та вміння учнів, а й працю вчителя. Необхідно відзначити, що всі вчителі школи проводили плідну та ефективну роботу з перевірки учнівських зошитів, які перевірялись своєчасно. Це свідчить про відповідальне ставлення до роботи, творчий підхід до виконання обов’язків вчителя-предметника.

Контроль ведення шкільної документації продемонстрував, що більшість педагогів школі працюють над удосконаленням культури діловодства. Але у 25% вчителів наявні факти неякісного та несвоєчасного заповння сторінок класних журналів, є зауваження щодо ведення класних журналів як у учителів-предметників, так і у класних керівників.

Результати контролю начально-виховної діяльності класних керівників виявили середній рівень стану ведення шкільної документації (особливо контроль за станом щоденників учнів), недостатній взаємозв’язок з батьками деяких класних керівників, неякісну організацію класних годин (Загоруйко О.С., Захаренко Л.П.).

Отже, на наступний навчальний рік планується системний контроль за веденням шкільної документації (особових справ, класних журналів, щоденників тощо).

 

Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за станом виробничої та виконавчої дисципліни. 65% вчителів відповідально ставляться до своїх обов’язків, але є окремі випадки порушення виконавчої дисципліни: несвоєчасне оформлення звітів з предметів, відвідування вчителями загальношкільних педагогічних заходів становило 77%.

 

На виконання ст. 10 Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” наявні та систематизовані нормативні документи, які регламентують функціонування та розвиток державної мови.

Одним з неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна культура, що якнайліпше засвідчує рівень освіченості, моральності та інтелекту людини. Формування комунікативних компетенцій учнів є першочерговою задачею всього педагогічного колективу. 100 % учнів школи навчаються в класах з українською мовою навчання. Результати відвідування адміністрацією ДПА, уроків, позакласних заходів свідчить про підвищення, в порівнянні з минулим роком, рівня усного мовлення учнів, зростання словникового запасу. Протягом року велика увага приділялась вирішенню питань щодо спілкування протягом дня українською мовою .

У 2014/2015 навчальному році учні школи взяли активну участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах з української мови.

Забезпечене дотримання мови навчання при переході з 4-го в 5-й клас.

З метою поглиблення знань державної мови педагогічними працівниками  школи організовано індивідуальні та групові консультації з метою підвищення мовленнєвої культури учнів та учителів  Проводяться семінари, учнівські читання, конференції, дні української мови, творчі зустрічі, фольклорні свята, вечорниці, вечори.

Учні школи брали участь в дитячих конкурсах та олімпіадах: Міжнародному дитячому конкурсі з української мови ім. П. Яцика, Всеукраїнській олімпіаді з української мови, Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», написанні радіодиктанту в День української мови.

Проблеми наступності у навчанні  також була приділена увага: проведені спільні засідання ШМО вчителів початкової школи та ШМО вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напряму, наради при директорі, мала педрада з питань адаптації першокласників, п’ятикласників та узгодження єдиних вимог вчителів середньої та початкової школи до оцінювання навчальних досягнень учнів у 4-х та 5-го класах, індивідуальні психологічні консультації з батьками першокласників та п’ятикласників. Робота в цьому напрямку була проведена на достатньому рівні, що дало можливість успішно адаптуватись учням 1-го, 5-го класів.

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2014/2015 навчальному році були здійснені такі заходи:

§   поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;

§   оновлені індивідуальні картки обліку здібних дітей школи;

§   поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;

§   проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

§   організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному та  обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів олімпіадах;

§   організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

§   організована робота факультативів за бажанням учнів;

§   забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи.

Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Методичні об’єднання проводять роботу із зацікавлення учнів до вивчення предметів, із організації і проведення предметних тижнів. В 2014/2015 н. р. можна виділити проведення предметного тижня біології, математики,  початкової школи, правознавства.

Аналізуючи роботу ШМО під час організації і проведення шкільного та районного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, слід відзначити, що в даному напрямку вчителі працюють не систематично і не активно.

Роки

Результати участі в районному етапі

Кількість призових місць

І

ІІ

ІІІ

2009/2010

1

-

-

1

2010/2011

1

-

-

1

2011/2012

-

-

-

-

2012/2013

-

-

1

1

2013/2014

-

-

-

-

Аналізуючи результативність участі учнів в олімпіадах за останні роки, можна зробити висновок, що вчителі трудового навчання, математики, біології, інформатики більш професіонально та відповідально підійшли до роботи по підготовці учнів до участі у районому етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін. Вчителі інших предметів практично не проводять відповідної роботи.

Учні школи брали активну участь в конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «Соняшник», «Геліантус», «Кришталева сова», «Весняний колосок»,  . Відповідальними за організацію цих конкурсів в школі були Загоруйко О.С., Третяк Т.М., Дінченко І.С., Бойко В.М., Тур В.І.

 

 

 

 

 

 

Моніторинг участі у цих конкурсах наведений на діаграмах:

Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що у 2014/2015 навчальному році була проведена більш різноманітна та результативна робота в порівнянні з попереднім навчальним роком з виявлення творчих здібностей та розвитку обдарованості учнів. Близько 50% учнів стали учасниками районних, міських, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань тощо. Але результати, яких досягли учні, недостатньо високі. Це свідчать про несистематичну  роботу педагогічного колективу щодо реалізації програми „Обдарована молодь”. Не всі шкільні методичні об’єднання проводили плідну роботу по підготовці учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсах.

 

Петрівська ЗОШ І-ІІ ступенів працює над проблемою збереження здоров’я дітей.  У школі створено систему виховання здорового способу життя. Урочна і позаурочна робота популяризації спорту здійснюється на належному рівні. У школі були проведені Дні здоров'я, змагання з шахів, бадмінтону, «Веселі старти», «Малі Олімпійські ігри». Також учні брали участь у марафоні «Визволення», районній легкоатлетичній естафеті, баскетболу та волейболу.

 

 

     Також учні школи брали активну участь в заходах, присвячених  визволенню України та Харкова від німецько-фашистських загарбників: урочисті лінійки біля меморіальних дошок Героям Великої Вітчизняної війни, малюнки на асфальті, конкурс «Лист міліціонеру», конкурс малюнків, були організовані зустрічі з ветеранами Афганістану та Другої Світової війни, змагання «А ну-мо, хлопці.

Також учні брали участь в урочистому покладанні квітів до  пам’ятника  Воїну-визволителю, в шкільній бібліотеці були організовані виставки літератури, а дитячий театр «Факел» показав літературно- музичну композицію «Рядки, обпалені війною».

 

Згідно з річним планом роботи була організована організована профорієнтаційна робота.

Протягом 2014/2015 навчального року постійно оновлювався куточок профорієнтації, де кожен учень отримував інформацію щодо існуючих вищих закладах різних рівнів акредитації, їх розташуванням, спеціальностей та інше. У бібліотеці школи працювала постійна виставка спеціальної літератури «Ким бути?» та фотовиставка «Професії моїх батьків». Школа має ПАК Центру зайнятості «Мотиваційний тенрмінал розвитку зацікавленості до професійного самовизнання».

На початку вересня під контролем   заступника   директора з НВР  та класного керівника 9-го класу було зроблено аналіз працевлаштування випускників (2014/2015 навчального року).

Протягом року учні 9-го класу зустрічалися з представниками ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

 

Виховна робота з учнями здійснювалася відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Концепції виховання дітей і молоді у національній системі освіти, програми „Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів”. В школі створено основи виховної системи, яка є ефективною, має реальні шляхи розвитку й удосконалення. Виховна система продовжує бути відкритою.

Наша освіта має повною мірою виконувати свою важливу місію прищеплення молодим поколінням загальнолюдських і національних цінностей та ідеалів, плекання їхніх патріотичних почуттів, допомагати усвідомити неприпустимість розмежування української спільноти за регіональною, етнічною, релігійною, соціально-політичною чи будь-якою іншою ознакою.

Виховна робота проводилась за 9 напрямками:

-         правове виховання;

-         військово - патріотичне виховання;

-         художньо – естетичне виховання;

-         морально-етичне виховання;

-         родинне виховання;

-         формування здорового способу життя, екологічне виховання;

-         трудове виховання і профорієнтація;

-         превентивне виховання і соціальний захист;

-         психолого-педагогічне проектування особистості.

У школі у 2014/2015 н.р. працювало 8 класних керівників.

Зайнятість у позакласній діяльності учнів середньої школи складає 64 %. Кожний класний керівник складав орієнтовний план проведення класних виховних годин.

Класні керівники спланували виховну роботу на основі річного плану роботи школи. До плану були внесені заходи районного, шкільного рівнів, а також кожний класний керівник складав орієнтовний план проведення класних виховних годин. Вчасно планування роботи здійснили класні керівники Третяк Т. М., Бойко В.М., Тур В.І., Косенко І.А., Дінченко І.С.

Згідно з річним планом школи було заплановано і проведено комплекс виховних заходів:

·        Свято першого дзвоника

·        Свято День Учителя

·        Свято «День здоров’я»

·        Посвята в Першокласники

·        Свято «День Святого Миколая»

·        Новорічний концерт

·        Свято «Масляна»

·        Концерт до Дня всіх закоханих

·        Концерт до свята 8 Березня

·        Фестиваль української культури

·        Свято останнього дзвоника

З метою національно-патріотичного виховання у кожному кабінеті є куточки державної символіки. Проведено низку заходів з нагоди святкування 72-річниці визволення Харкова від фашистських загарбників: були проведені зустрічі з ветеранами.

Позашкільне життя класних колективів також було цікавим і змістовним. Учні протягом року подорожували по рідному місту. Всі класи відвідали  музеї та галереї, театри або кінотеатри міста, зоопарк та Екопарк.

 

Важливим завданням українського суспільства на шляху до розбудови демократичної держави є виховання громадянина, який виявляє готовність та бере участь у житті своєї громади. Саме тому школа як громадський центр і традиційний духовний осередок місцевої спільноти має сприяти розвитку демократичної політичної культури, формуванню громадянської компетентності, політико-правових знань та громадянської відповідальності молодих людей. Зміцнення демократичних засад в освіті неможливе без розвитку учнівського самоврядування.

У 2014/2015 навчальному році виховна робота школи була спрямована на вдосконалення роботи шкільної молодіжної організації «Шкільна галактика». До складу організації входять учні 5-9-х класів. Розвиток «Шкільної галактики» в 2014/2015 н. р. здійснювався на зацікавленості й ініціативі активістів, які змогли налагодити роботу шкільного самоврядування. За 2014/2015 н.р. дитяча організація брала участь у  таких заходах:

-       допомога у проведенні урочистих заходів ;

-       допомога у проведенні свята Святого Валентина, Свято Масляної, Свято 8 Березня, святкування Дня Перемоги; День ЦЗ.

В учнів школи помітно підвищилася активність, самостійність, але результативність роботи в органах учнівського самоврядування ще недостатньо висока.

В 2015/2016 навчальному році педагогу-організатору необхідно продовжити роз’яснювальну роботу з активізації учнівського самоврядування «Шкільна галактика» в навчальному закладі, разом з лідерами спланувати заходи щодо організації цікавого та змістовного дозвілля школярів.

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

- попередження дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- вплив сім’ї на середовище дитини;

- організація навчального року, проведення ДПА;

- проведення ремонтних робіт у заладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

 

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

·         дітей, позбавлених батьківського піклування –2

·         дітей з багатодітних родин – 14

·         дітей з малозабезпечених родин – 6

·         дітей-інвалідів – 1

·         діти напівсироти - 2

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями   двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей дітей, що залишилися без батьківського піклування, у вересні  та січні, складено акти обстеження.

Усі діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням .

Двічі за рік громадським інспектором була проведена ревізія безкоштовних квитків, яка не виявила дітей без документа.

Протягом навчального року постійно проводилися зустрічі класних керівників, соціального педагога з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

До свята Нового року  діти пільгових категорій відвідували різноманітні  концерти та отримали новорічні подарунки.

Влітку, дітям пільгових категорій було організовано оздоровлення в літніх оздоровчих таборах.

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, з початку 2014/2015 навчального року у річному плані роботи школи окремим розділом було сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів.

Основна мета роботи школи в цьому напрямку - координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимогали; охорона прав дитини.

Також, на кінець навчального року виконано план спільних дій з ССД ,з ВКРСД, та лікарем-наркологом. У ході спільної роботи з вищевказаними структурами та службами відбувається щомісячне звірення списків дітей, які перебувають на обліку.

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту».

У школі ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні школи (рейд «Урок).

На кінець навчального року стан злочинності правопорушень серед учнів такий:

·     Кількість учнів, які перебувають на внутришньокільному обліку

ü   на початку року – 0

ü  на кінець року –0;

·     Кількість учнів на обліку в ВКРСД

ü  на початку року –0

ü  на кінець року-0.

·     Кількість учнів, що злісно ухиляються від навчання – немає.

Плани індивідуальної роботи з учнями контрольованої групи були складені у вересні. За цей час з учнями була проведена діагностика індивідуальних особливостей за різними методиками; бесіди «Культура поведінки, «Відповідальність за правопорушення», «Дотримання шкільної етики», «Ні – шкідливим звичкам», «Компроміс- показник слабкості або зрілої особистості», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Паління не прикраса і не шарм».У планах виховної роботи класних керівників було заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, питання з профілактики правопорушень включені до порядку денного батьківських зборів.

Класні керівники у класних журналах заповнювали щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи кожного семестру. Крім того, у школі ведуться журнали контролю: кожного дня черговий клас відмічає відсутніх на уроках,  з цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

У бібліотеці в наявності підборка літератури правової та правоосвітньої спрямованості.

Протягом року діти контрольованої групи залучалися до участі в роботі гуртків, спортивних секцій, позакласній роботі.

З метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття базової  освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням й вихованням дітей шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. В школі ведеться планомірна робота з контролю за відвідуванням учнями школи, попередження прогулів, рівню навчальних досягнень. Згідно з річним планом роботи школи в жовтні та в грудні 2014 року, в лютні та травні 2015 року були проведені засідання творчої групи з тематичного контролю по відвідуванню школи учнями. На підсумковому засіданні комісії (травень 2015 року) узагальнювався досвід роботи вчителів, в чиїх класах ця проблема вирішується успішно.

Робота творчої групи проводилась у наступних напрямах:

1. Робота учителів- предметників, класних керівників з рапортами відвідувань, котрі здаються щонеділі.

2. Засідання творчої групи, на яке запрошувалися адміністрація школи, представники педагогічного колективу, психолог.

3. Робота по взаємодії класних керівників, адміністрації, психолога, учнівського самоврядування з метою контролю відвідувань учнями занять. З’ясовуються причини, через які були відсутні учні.

Було встановлено наступне:

- класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями школи;

- у школі ведеться журнал контролю, де фіксуються відсутні учні за кожний день;

- у школі проводяться рейди у складі учнів та чергового вчителя по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин. Учні намагаються підтвердити пропуски документально.

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків без поважних причин учнями стало значно менше. Це можна пояснити контактом класних керівників з батьками учнів, а також кропіткою роботою з учнями всього педагогічного колективу школи.

Хотілося б  відзначити високий професіоналізм таких педагогів: Тур В.І., Третяк Т.М., які своєчасно проводять заходи з контролю за відвідуванням уроків у своїх класах.

Перевірка і аналіз роботи з попередженню пропусків без поважних причин показали, що класним керівникам Загоруйко О.С., Дінченко І.С. треба більш відповідально підходити до роботи щодо запобігання пропусків уроків без поважних причин.

В школі проводиться робота щодо обліку дітей та підлітків шкільного віку, які мешкають в  мікрорайоні школи.

В закладі організований постійний контроль за здобуттям мешканцями території обслуговування повної загальної середньої освіти та ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.

Класним керівникам необхідно проводити постійну роботу з вивчення та неухильного виконання учнями правил внутришкільного розпорядку, а ШМО класних керівників повинно приділяти цьому питанню першочергове значення.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до:

·          статей 43, 50 Конституції України;

·          Закону України «Про освіту», стаття 26;

·          кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

·          Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

·         наказів Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і № 616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

В школі проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров'я» та на годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі у 2014/2015 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально–виховного процесу перед початком  навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти–дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи на 2014/2015 навчальний рік, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в навчальних кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах..

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2014/2015 н.р. проведено:

- з 01.09.2014 р. по 09.09.2014 р. в кожному класі був проведений Єдиний день безпеки дорожнього руху та Тиждень безпеки дорожнього руху;

- з 16.05.2015 р. по 30.05.2015 р. кожному класі був проведений Єдиний урок з  безпеки дорожнього руху у 1-9-х класах;

- виховні заході, тематичні виставки, конкурси за даною тематикою, кожний класний керівник розробив додаткові заходи для роботи з класом з попередження усіх видів  дитячого травматизму;

- у класних журналах 5-9-х класів згідно методичним рекомендаціям управління відділу освіти Куп'янської РДА відведені окремі сторінки для бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму;

- класними керівниками велись сторінки: „Я обираю здоровий спосіб життя” (з профілактики ВІЛ/СНІДу);

- проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій;

- бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники;

- в школі продовжується робота в загонах ЮІД.

У навчальному плані на 2014/2015 навчальний рік передбачено обов’язкове вивчення предмету «Основи здоров'я».

У 2014/2015 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Велику роботу з класними колективами у 2014/2015 навчальному році проводили  Тур (3), Косенко І.А. (1), Усик Л.В. (2), Бойко В.М.(5)., Третяк Т.М. (8)

Але загальним недоліком у роботі класних керівників є недостатньо високий рівень організації класних годин, що сприяє розвитку невихованості учнів. Слід зауважити, що в більшості випадків причина, яка лежить в основі девіантної поведінки учнів, – це відсутній або недостатній контроль з боку вчителів та батьків, неналагоджений зв’язок між школою та батьками, байдужість деяких вчителів. Саме виховання ввічливого ставлення до оточуючих, етична поведінка, здорові навички – це ті питання, які повинні розглядати класні керівники на класних годинах.

Адміністрація планує встановити дієвий персональний контроль за роботою класних керівників, які не у повній мірі виконували обов’язки по  здійсненню контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

У зв’язку з цим адміністрацією закладу сплановані виробничі та інструктивні наради з цих питань, батьківські збори та адміністративний контроль, само- та взаємоконтроль за відвідуванням учнями навчальних занять, виконанням п. 15 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70 відсотків визначає здоров’я людини.

В школи для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Упродовж 2014/2015 навчального року для учнів школи було організовано гаряче харчування. Учні 1-4-х класів та учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

З метою покращення умов для організації харчування учнів за залучені позабюджетні кошти упродовж 2014/2015 н.р. пофарбована підлога у їдальні, проведена профілактична перевірка вентиляційних каналів та заземлення. У харчоблоці зроблена заміна конфорок електроплит, у їдальні виконано поточний ремонт.

З метою  реалізації постанови Кабінету Міністрів України „Про  організаційне і фінансове забезпечення  відпочинку і оздоровлення дітей в Україні” в червні було організовано оздоровлення учнів. Залучення  школярів  до  змістовного  літнього  відпочинку  та  оздоровлення є  важливою  складовою  збереження  і  відновлення  здоров’я  учнівської  молоді. У 2014 році  було оздоровлено 12 учнів.

 

На виконання ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз», наказів Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», від 11.03.1998 № 66 «Про затвердження форми первинного обліку №1- ОМК та інструкції щодо порядку її ведення», від 17.05.2008 № 254 «Про затвердження інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України», від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, з метою забезпечення належних умов при організації проведення медичних оглядів школярів та проходження медичних оглядів педпрацівників перед початком нового навчального року було проведено наступні заходи:

-       профілактичні медичні огляди учнів проведені у приміщені, які відповідають санітарним нормам і правилам;

-       зарахування дітей до 1-го класу здійснювалось за наявності медичної карти дитини;

-       тримається під контролем вчасне проходження працівниками загальноосвітніх навчальних закладів флюорографічного обстеження.

В школі здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості; проводить штучну С-вітамінізацію третіх страв, які виготовляються в їдальні, згідно з діючими нормативними вимогами реєструє це в спеціальному журналі.

     Адміністрація та працівники школи забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів.

     У школи проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

-   дотримується нормативна наповнюваність груп та класів;

-   проведено маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей; використовуються кольорові вертикальні лінійки для визначення учням необхідного розміру меблів згідно вимог р.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01, «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»; відстань від дошки до перших парт – 2,6 м, між рядами двомісних столів – 0,7 м, від зовнішньої і внутрішньої стіни до столів – 0,5м;

-   забезпечено освітленість приміщень відповідно гігієнічним нормативам: природне – падає на робочі місця зліва, штучне - забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп, які розміщені в 2 ряди паралельно до лінії вікон;

-   відстані від стін та між рядами парт та столів відповідають ДСанПіН 5.5.2.008-01;

-   обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму;

-   не допускається перебування у групах хворих дітей;

-   забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;

-   вживаються заходи щодо забезпечення дітей гарячим харчуванням, забезпечується виконання норм харчування, щоденно проводиться штучна С-вітамінізація готових страв;

-   проводиться щоденне вологе прибирання приміщень з використанням миючих та дезінфекційних засобів;

-   приміщення та території використовуються тільки за призначенням;

-   організована робота щодо профілактики різних видів захворювань, профілактичних оглядів на коросту та гельмінтози.

Адміністрація школи забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Основними формами медико-педагогічного контролю в школі є: - медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання; - диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та спеціальній групах; - оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання; - медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання; - медичний супровід змагань, туристичних походів тощо; - профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; - санітарно-просвітницька робота.

    За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

Педагог - довірена особа суспільства, якій воно ввіряє найдорожче і найцінніше - дітей, свою надію та майбутнє. Саме вчителі є зберігачами культурної і духовної спадщини нашої країни, і тому від їх праці не менш, ніж від темпів росту економічних показників залежить, в якій країні ми будемо жити завтра. Тому сьогодні особливо важливе підвищення професійної майстерності вчителів, розвиток їх творчої діяльності.

На початку року була створена методична рада, яку очолювала директор школи Ляшенко Н.М. До складу МР увійшли досвідчені вчителі школи, голови шкільних методичних об’єднань.

Координатором методичної роботи із підвищення якості освіти в школі була методична рада, на засіданнях якої розглядались теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та результативності, розроблялись методичні рекомендації по використанню передового педагогічного досвіду, затверджувались плани роботи методичних об’єднань, творчих груп, викладання факультативів, курсів за вибором, тексти завдань для проведення тематичних і семестрових атестацій.

Методичною радою закладу розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної теми школи.

Протягом 2014/2015 навчального року було організовано роботу  методичних об’єднань за напрямками: природничо-математичний (керівник Третяк Т.М.), суспільно-гуманітарний (керівник Бойко В.М.), вчителів початкової школи (керівник Косенко І.А.), затверджено плани роботи, методичні теми, над якими працювали ШМО.. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Традиційними формами методичної роботи з учителями були засідання і творче звітування методичних об’єднань, семінари–практикуми, педмайстрені, майстер-класи. Працював майстер-клас для вчителів школі «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі».

У рамках «Предметних тижнів» були проведені предметні тижні математики, історії та правознавства, англійської мови, біології, географії, біології, фізичної культури, української,  в яких брали участь велика кількість учнів. Проведено різноманітні виховні заходи: виставки тематичних газет, презентації для учнів різних класів, свята, інсценізації тощо.

У 2014/2015 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над методичною темою «Формування професійної мобільності педагогічних працівників школи в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти ».

Відповідно до наказу «Про організацію методичної роботи в школі в 2014/2015 навчальному році» та річного плану на 2014/2015 навчальний рік, на основі аналізу результатів діагностування педагогів була затверджена мережа колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи в 2014/2015 навчальному році.

Для реалізації науково-методичної теми школи і району вчителями школи на високому професійному і організаційному рівні були проведені колективні форми роботи:

Предмет

ПІБ учителя

Форма колективної роботи

Тема

Історія

Косенко І.А.

Семінар

Використання ІКТ у викладанні історії

Російська мова

Денисенко Н.О.

Семінар

Творчий пошук учителя російської мови та літератури як важлива умова створення розвивального середовища

Українська мова та література

Бойко В.М..

Семінар

Нетрадиційні форми проведення уроку української мови та літератури як елемент створення розвивального середовища в закладі освіти

Фізична культура

Усик Л.В.

Семінар

Розвиток здоров’язберігаючих компетентностей на уроках фізичної культури в школі І ступеня

Фізична культура

Земляков С.І.

Семінар

Гуманно-особистісний підхід на уроках фізичної культури через ігрові види спорту

Математика

Третяк Т.М.

Семінар

Допрофільне навчання в середній школі. Нестандартні задачі на уроках математики

Початкова школа

Косенко І.А.

Семінар-консультація

«На допомогу молодому спеціалісту»

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Організована робота з атестації педагогічних працівників.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників пройшла атестація педагогічних працівників. В період атестації вчителями на високому рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження прогресивного педагогічного досвіду кращих вчителів.

За результатами атестації 2014/2015 навчального року:

·      підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1

·      встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1.

З метою визначення динаміки зростання творчого потенціалу педагогів у міжатестаційний період, визначення зв’язку між кваліфікаційною категорією педагогів та результативністю роботи у 2014/2015 навчальному році адміністрацією школи планується проведення моніторингових досліджень результативності навчально-виховної діяльності вчителів, що атестуються.

Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності про що свідчить кількість вчителів, які в 2014/2015 н. р. відвідували курси підвищення кваліфікації та спецкурси:

-  курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» - 2 вчителі;

-  спецкурси при КВНЗ «ХАНО» - 2 вчителі.

Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах ШМО та на рівні всієї школи.

 

Підводячи підсумок педагогічної характеристики школи, хотілося б відмітити, що обличчям держави і будь-якого навчального закладу є його вчителі. Всі перемоги, здобутки нація отримує саме завдяки їхній праці. Школа є центром культури й освіти, головні постаті якої – Учень і Вчитель. Від їх особистісно орієнтованої взаємодії, навіть від того, як учитель увійде до класу, розпізнає потребу дитини у пізнанні нового, як заповнить її духовний і інтелектуальний світ, залежить майбутнє держави.

Наведемо деякі аспекти педагогічного портрету нашого закладу:

Кількість педагогічних працівників (за віком):

·      до 30 років – 5

·      31-40 років – 2

·      41-50 – 5

·      51-55 – 1

·      Більше 55 – 1

Кількість педагогічних працівників (за стажем):

·      До 3 років – 1

·      3-10 років – 6

·      10-20 років – 2

·      Більше 20 років – 5

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):

·      Вища – 4

·      Перша – 3

·      Друга – 2

·      Спеціаліст -5

Обличчя нашого педагогічного колективу на початок нового навчального року дає впевненість у тому, що навчально-виховний процес буде цілком спрямований на виконання завдань, які ставить держава перед освітою і школами нового типу зокрема.

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій „Сто відсотків” пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2014/2015 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

·      впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій у навчально-виховний процес;

·      формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

·      удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

·      оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

·      використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор,  заступник директора,  бібліотекар, педагог-організатор. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Відпрацьована технологія автоматизованої передачі даних для розрахунку заробітної плати до централізованої бухгалтерії. Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО.

Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби НВП. В школі функціонує  комп’ютерний клас, кабінет інформатики підключено до Всесвітньої мережі Інтернет, постійно оновлюється сайт школи.

Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість вчителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій через відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до різноманітних конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку школи. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів навчання. Педагогічні програмні засоби допомагають створити активне кероване комунікативне середовище, в якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів навчання дає вчителю необмежену творчу діяльність, учитель може раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що стомлюють учня.

В 20142015 н.р. вчителі школи активно використовували на своїх уроках ІКТ.

Робота бібліотеки у 2014/2015 навчальному році була спрямована на пропаганду літератури рідного краю, на збереження підручників, художньої, науково–популярної літератури, прилучення учнів до книги як до джерела знань.

Бібліотекар школи знайомила учнів та вчителів з довідково–бібліографічним апаратом, здійснили огляд краєзнавчої літератури. Було створено архів сценаріїв масових заходів різноманітної тематики, які є допоміжним матеріалом при проведенні уроків з української та всесвітньої літератури, історії та інших навчальних предметів. Поновлено картотеку підручників, художньої літератури, періодичних видань, працює бібліотечний сайт.

З метою популяризації бібліотечно–бібліографічних знань проводились огляди–консультації з виховання культури читання, екскурсії для учнів початкової школи, під час яких учні ознайомились з правилами користування бібліотекою, бережливого ставлення до підручника. До відома кожного учня школи були доведені “Єдині вимоги до учнів по використанню і збереженню підручників”. Бібліотекарями разом з класними керівниками та бібліотечним активом проводились рейди-огляди та бесіди, спрямовані на виховання у дітей дбайливого ставлення до книги.

Протягом року поповнився бібліотечний фонд школи: були придбані енциклопедії та словники, довідкова та художня література.

В наступному, 2015/2016 навчальному році планується удосконалення комп’ютерної довідково-бібліографічної служби, поповнення навчального фонду відеотеки та фонду інформаційних ресурсів.

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт майстерень,  навчальних кабінетів, коридорів та сходів,  заміна водостічних та водопровідних труб, ремонт цоколю, частини електропроводки, закуплено 5 вогнегасників, покраска спортінвентарю тощо. 

Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну, проводяться ремонти освітлення, підлоги.

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

-   навчально-виховний процес має тенденцію до розвитку;

-   реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

-   діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

-   у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

-   школа підтримує свій позитивний імідж;

-   створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

-   значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

-   методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

-   створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

-   підвищення якості освітніх послуг;

-   підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

-   створення цілісної системи моніторингу НВП;

-   активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

-   неефективне використання ресурсної бази кабінету інформатики;

-   покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі «Формування професійної мобільності педагогічних працівників школи в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти в 2015/2016 н.р.».

Пріоритетними напрямками розвитку освіти на 2015/2016 навчальний рік є:

-         забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб села  і держави;

-         діяльність педагогічного колективу школи  щодо реалізації ІІІ етапу методичної теми району «Формування професійної мобільності педагогічних працівників району в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти»;

-         забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;

-         реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

-         впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

-         створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності, в центрі якої проектування та організація сучасного уроку;

-         посилення здоров’язбережного аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;

-         сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

-         підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

-         створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

-         соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;

-         стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;

-         активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки;

-         формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;

-         сприяння життєвому  і професійному самовизначенню учнів через впровадження ріхних форм  організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;

-         оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

-         забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

-         психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

-         оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

-         психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;

-         зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Переглядів: 94
Дата публікації: 21:03 10.11.2016
Версія для слабо- зорих